กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/179282.
View online Resources