ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/507775.
View online Resources