ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม [นายสราวุธ เบญจกุล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม [นายสราวุธ เบญจกุล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553943.
View online Resources