ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา [นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา [นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/543108.
View online Resources