ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท ซันวาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ที่ 1 และนายบุณย์เอก โชควัฒนา ที่ 2) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ง. 311/2543 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 มาตรา 264 กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2547 มาตร 26 มาตรา 28 และมาตรา 34 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 218 และมาตรา 219หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท ซันวาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ที่ 1 และนายบุณย์เอก โชควัฒนา ที่ 2) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ง. 311/2543 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 มาตรา 264 กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2547 มาตร 26 มาตรา 28 และมาตรา 34 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 218 และมาตรา 219หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41802.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล