ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายคำพอง เทพาคำ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายคำพอง เทพาคำ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561124.
View online Resources