คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18/2566 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคสาม และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 และมาตรา 27 หรือไม่ [ระหว่าง ศาลจังหวัดชลบุรี ผู้ร้อง - ผู้ถูกร้อง]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18/2566 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคสาม และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 และมาตรา 27 หรือไม่ [ระหว่าง ศาลจังหวัดชลบุรี ผู้ร้อง - ผู้ถูกร้อง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001609.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล