ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมคนตาบอดจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมคนตาบอดจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/482326.
View online Resources