ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณกากถั่วเหลืองที่จะอนุญาตให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณกากถั่วเหลืองที่จะอนุญาตให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605822.
View online Resources