ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5597 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีหาปริมาณความชื้นและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีการหาปริมาณความชื้น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5597 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีหาปริมาณความชื้นและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีการหาปริมาณความชื้น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558270.
View online Resources