พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ ตำบลหน้าเมือง ตำบลท่างาม และตำบลรอบเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ ตำบลหน้าเมือง ตำบลท่างาม และตำบลรอบเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34816.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล