ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2761 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 9ดินแคลไซน์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2761 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวผสมเพิ่มสำหรับสี-ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เล่ม 9ดินแคลไซน์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226508.
View online Resources