ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (ระดับ 10 กระทรวงการต่างประเทศ นางอุรัจฉทา รอดประเสริฐ นายไมตรี จุลดุลย์ นายสุปรีดิ์ โชติกะพุกกณะ นางสาวประทานพร ทวีโภค ร้อยโท อภินันท์ ณ ระนอง นายนิคมตันเต็มทรัพย์ เรืออากาศโท ปราสาท แม้นสุวรรณ นายนรินทร์ พรธรรม นายธวัชชัย ทวีศรี นายสำเริง ลักษณะสุต นายนพพร เจนการกิจ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (ระดับ 10 กระทรวงการต่างประเทศ นางอุรัจฉทา รอดประเสริฐ นายไมตรี จุลดุลย์ นายสุปรีดิ์ โชติกะพุกกณะ นางสาวประทานพร ทวีโภค ร้อยโท อภินันท์ ณ ระนอง นายนิคมตันเต็มทรัพย์ เรืออากาศโท ปราสาท แม้นสุวรรณ นายนรินทร์ พรธรรม นายธวัชชัย ทวีศรี นายสำเริง ลักษณะสุต นายนพพร เจนการกิจ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222777.
View online Resources