ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม ไปเป็นของ กองบัญชาการถวายความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ...

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม ไปเป็นของ กองบัญชาการถวายความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240417.
View online Resources