ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย [จำนวน 2 คน 1. นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ 2. นายสมชาย พูลสวัสดิ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย [จำนวน 2 คน 1. นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ 2. นายสมชาย พูลสวัสดิ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570986.
View online Resources