นายกรัฐมนตรี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ...

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). นายกรัฐมนตรี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41556.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล