ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2727 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 2การวัดขนาด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2727 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไดอะแฟรมยางคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เล่ม 2การวัดขนาด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223973.
View online Resources