เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาธิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ชงคชาญ สุวรรณมณี, นวรัตน์ นพคุณ, พิศณุ พลพืชน์, นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์ (2000). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาธิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/410375.
View online Resources