ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ปฏิบัติตามกฎกระทราวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ปฏิบัติตามกฎกระทราวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211585.
View online Resources