ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60927.
View online Resources