ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/485088.
View online Resources