กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการขอการออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าน้ำมัน เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ.2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการขอการออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าน้ำมัน เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ.2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271200.
View online Resources