ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5668 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ - การหาองค์ประกอบและค่าความไม่แน่นอนโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี - เล่ม 4: การหาปริมาณไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน C1 ถึง C5 และไฮโดรคาร์บอน C6+ ด้วยการใช้สองคอลัมน์ในห้องปฏิบัติการและการวัดแบบออนไลน์

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5668 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ - การหาองค์ประกอบและค่าความไม่แน่นอนโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี - เล่ม 4: การหาปริมาณไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน C1 ถึง C5 และไฮโดรคาร์บอน C6+ ด้วยการใช้สองคอลัมน์ในห้องปฏิบัติการและการวัดแบบออนไลน์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/560227.
View online Resources