รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 (22 มีนาคม 2544 - ปัจจุบัน) = Performance Appraisal of The Senate

ข้อมูลอ้างอิง
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2005). รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 (22 มีนาคม 2544 - ปัจจุบัน) = Performance Appraisal of The Senate. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/380516.
View online Resources