ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/158214.
View online Resources