ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินสภาตำบล พ.ศ. 2538

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินสภาตำบล พ.ศ. 2538. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/89033.
View online Resources