โครงการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย โดยใช้งบประมาณจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). โครงการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย โดยใช้งบประมาณจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325606.
View online Resources