เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
น้ำฝน ราชสมบัติ (2010). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75919.
View online Resources