ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2540 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2540 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/250094.
View online Resources