ระเบียบจังหวัดนราธิวาส ว่าด้วยการขออนุญาตเคลื่อนย้าย การตรวจสอบควบคุม โค กระบือ ซึ่งมีชีวิตนำเข้าหรือนำออกนอกเขตจังหวัดนราธิวาส

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ระเบียบจังหวัดนราธิวาส ว่าด้วยการขออนุญาตเคลื่อนย้าย การตรวจสอบควบคุม โค กระบือ ซึ่งมีชีวิตนำเข้าหรือนำออกนอกเขตจังหวัดนราธิวาส. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/277423.
View online Resources