กฎกระทรวง ฉบับที่ 243 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). กฎกระทรวง ฉบับที่ 243 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285056.
View online Resources