กฎ ก.พ. ฉบับที่ 823 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมที่ดิน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 823 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมที่ดิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196968.
View online Resources