จุลสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 2538 : สำนักงบประมาณรัฐสภา

ข้อมูลอ้างอิง
สุกัญญา หอมชื่นชม, สมชาติ ธรรมศิริ (1995). จุลสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 2538 : สำนักงบประมาณรัฐสภา, จุลสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 2538 : สำนักงบประมาณรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/474614.
View online Resources