ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2228 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2228 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/249020.
View online Resources