ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2549 [จำนวน 16 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2549 [จำนวน 16 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229833.
View online Resources