ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใข้และผู้ถูกใช้)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใข้และผู้ถูกใช้). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/460561.
View online Resources