ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/299713.
View online Resources