ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5337 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุปิดแผลก้าวหน้า : โครงร่างตาข่ายเคลือบไฮโดรเจล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5337 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุปิดแผลก้าวหน้า : โครงร่างตาข่ายเคลือบไฮโดรเจล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550527.
View online Resources