ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกำหนดเส้นทางห้ามจอด ห้ามหยุด ห้ามเลี้ยวรถ การเดินรถทางเดียว และการเปลี่ยนแปลงการเดินรถในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกำหนดเส้นทางห้ามจอด ห้ามหยุด ห้ามเลี้ยวรถ การเดินรถทางเดียว และการเปลี่ยนแปลงการเดินรถในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144101.
View online Resources