ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กําหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กําหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585089.
View online Resources