กฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งข้าราชกาธุรการรสามัญที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกระทรวงยุติธรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งข้าราชกาธุรการรสามัญที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกระทรวงยุติธรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196402.
View online Resources