พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2523

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2523. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29904.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล