ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/428135.
View online Resources