ประกาศเทศบาลตำบลยโสธร เรื่อง ให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี อันต้องเสียภาษี โรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2515 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1972). ประกาศเทศบาลตำบลยโสธร เรื่อง ให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี อันต้องเสียภาษี โรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2515 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/244356.
View online Resources