บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2492 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1949). บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2492 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212580.
View online Resources