ร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... มีข้อความขัดหรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ (กรณีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะรวม 114 คน ผู้ร้อง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ร่างพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... มีข้อความขัดหรือแย้ง หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ (กรณีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะรวม 114 คน ผู้ร้อง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40222.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล