พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (นางใย) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2063 (วาปีปทุม) ที่บ้านนางใย พ.ศ. 2546

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (นางใย) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2063 (วาปีปทุม) ที่บ้านนางใย พ.ศ. 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35592.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล