ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 10/2561 เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบเรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการประมง โดยใช้เครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 10/2561 เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบเรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการประมง โดยใช้เครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528187.
View online Resources