ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้างกลางเสลภูมิ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้างกลางเสลภูมิ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230413.
View online Resources