ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 82/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 82/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418052.
View online Resources